Bạn có sẵn sàng đồng hành cùng MTTQVN các cấp vận động, quyên góp ủng hộ phòng chống dịch Covid - 19
Rất sẵn sàng
Sẵn sàng
10:06 AM - 18/08/2021
Trần Quốc Tuấn chỉ ra nguyên nhân căn bản làm nên thắng lợi của quân dân đời Trần thế kỷ XIII trong ba lần kháng chiến chống Mông - Nguyên là "vua tôi đồng lòng, anh em hòa mục, nước nhà chung sức". Nguyễn Trãi từng nghe "Việc nhân nghĩa cốt ở yên dân" đi tới đúc kết trong Bình Ngô đại cáo: "Dựng gậy làm cờ,