Kết quả cuộc thăm dò ý kiến:
Bạn nhận xét như thế nào về Chương trình số 17-CTr/TU ngày 30/9/2021 của Tỉnh Ủy
- Phù hợp: 11 ý kiến
- Chưa phù hợp: 2 ý kiến
- Ý kiến khác: 1 ý kiến