Bạn nhận xét như thế nào về Chương trình số 17-CTr/TU ngày 30/9/2021 của Tỉnh Ủy
Phù hợp
Chưa phù hợp
Ý kiến khác
02:00 PM - 08/03/2024
Cụ thể các vị trí phải định kỳ chuyển đổi vị trí công tác trong lĩnh vực y tế là các vị trí thực hiện công việc tiếp nhận hồ sơ, xử lý cấp mới, cấp lại, điều chỉnh, thu hồi, gia hạn, thay đổi, bổ sung, công bố các loại giấy phép... thuộc các lĩnh vực quản lý nhà nước về y tế. Cụ thể trong lĩnh vực y tế dự