Tìm kiếm Văn bản
Từ khóa:
STT Tên văn bản Trích yếu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Tải về
1 Kế hoạch số 106-KH/ ngày 20/3/2023 của BCH Trung ương về tổ chức Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) lần thứ VIII - năm 2023 31/05/2023
2 Công văn số 4264/MTTW- BTT về việc tăng cường công tác tiêm vắc xin phòng Covi-19 29/07/2022
3 Thể lệ (sửa đổi, bổ sung) Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) 30/03/2022
4 Thể lệ Giải Báo chí "Vì sự nghiệp Đại đoàn kết toàn dân tộc" lần thứ XV, năm 2021 - 2022 16/03/2022
5 Hướng dẫn số 42-HD/BTGTW về tuyên truyền, triển khai Chỉ thị số 10-CT/TW ngày 25/9/2021 của Ban Bí thư 16/03/2022
6 Hướng dẫn số 41-HD/BTGTW về công tác văn hoá - văn nghệ năm 2022 16/03/2022
7 Công văn 2942/MTTW-BTT ngày 16/09/2021 Về việc phối hợp tuyen truyền, vận động huy động nguồn lực cùng chung tay ủng hộ công tác phòng, chống dịch covid 19 22/09/2021
8 Công văn 2862/MTTW-BTT ngày 10/09/2021 Về việc quán triệt, triển khai chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng 14/09/2021
9 Công văn số 2502/MTTW-BTT của UBTW MTTQVN 11/06/2021 V/v triển khai Giải báo chí “Vì sự nghiệp Đại đoàn kết toàn dân tộc” lần thứ XV, năm 2021 - 2022 22/06/2021
10 Cẩm nang chuyển đổi số năm 2020. 16/06/2021
11 Công văn số 983/QĐ-BTP, ngày 10/6/2021 Quyết định về việc ban hành Kế hoạch "Chuyển đổi số ngành Tư pháp đến năm 2025, định hướng đến năm 2030". 15/06/2021
12 Thể lệ Giải báo chí phòng chống tham nhũng 23/04/2021
13 Nghị quyết hội nghị lần thứ 4 Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa IX 23/04/2021
14 Thể lệ giải báo chí toàn quốc "báo chí với đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí" năm 2020-202121 Thể lệ giải báo chí toàn quốc "báo chí với đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí" năm 2020-2021 25/03/2021
15 Hướng dẫn 51/HD-MTTW ngày 03/03/2021 tuyên truyền về công tác phân giới, cắm mốc và quản lý biên giới đất liền năm 2021 10/03/2021