Bạn có sẵn sàng đồng hành cùng MTTQVN các cấp vận động, quyên góp ủng hộ phòng chống dịch Covid - 19
Rất sẵn sàng
Sẵn sàng
10:29 AM - 06/09/2021
                   1. Tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức của mỗi người dân, hộ gia đình, cộng đồng dân cư, các doanh nghiệp và các cơ sở sản xuất kinh doanh để thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về quản lý, khai thác, sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên, bảo vệ