Tìm kiếm Văn bản
Từ khóa:
STT Tên văn bản Trích yếu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Tải về
1 Công văn số 939/MTTW-BTT ngày 18/05/2020 Công văn số 939/MTTW-BTT ngày 18/05/2020 của Mặt trận Trung ương về phối hợp tuyên truyền phòng, chống khai thác hải sản bấp hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (kèm theo Tài liệu tuyên truyền) 04/06/2020
2 Thể lệ giải báo chí toàn quốc "báo chí với đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí" năm 2020-202121 Thể lệ giải báo chí toàn quốc "báo chí với đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí" năm 2020-202121 27/04/2020
3 Công văn 815 Công văn 815/MTTW-BTT ngày 17/4/2020 Định hướng giáo dục truyền thông về công tác dân số năm 2020 17/04/2020 UB Trung ương MTTQVN
4 Hướng dẫn 22/HD-MTTW Hưởng ứng lời kêu gọi của Đoàn chủ tịch UBTWMTTQVN về tổ chức phát động toàn dân tham gia phòng chống dịch Covid-19 14/04/2020 UB Trung ương MTTQVN
5 CV 729/MTTW-BTT CV 729/MTTW-BTT ngày 31/3/2020 về việc tham gia phòng chống dịch bệnh Covid-19 trong dân tộc thiểu số miền núi 14/04/2020 UB Trung ương MTTQVN
6 V/v tiếp tục vận động tôn giáo tham gia phòng, chống dịch Covid-19 Công văn số 376/MTTW-BTT của Mặt trận Trung ương về việc tiếp tục vận động tôn giáo tham gia phòng, chống dịch Covid-19 14/04/2020 UB Trung ương MTTQVN
7 Hướng dẫn số 26/HD-MTTW-BTT Hướng dẫn số 26/HD-MTTW-BTT ngày 14/4/2020 về công tác tuyên truyền kỷ niệm 150 năm ngày sinh V.I.Lênin 14/04/2020
8 Hướng dẫn 24/HD-MTTW-BTT Hướng dẫn 24/HD-MTTW-BTT ngày 10/04/2020 của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ CHí Minh (19/5/1890-19/5/2020) 10/04/2020 UB Trung ương MTTQVN
9 CV 710/MTTW-BTT CV 710/MTTW-BTT cuả MTTW V/v tăng cường triển khai công tác tuyên truyền, vận động nhân phòng, chống dịch Covid-19 27/03/2020 UB Trung ương MTTQVN