Bạn nhận xét thế nào về Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ về việc cách ly toàn xã hội?
Rất đồng tình
Đồng tình
Không đồng tình
Ý kiến khác
09:04 AM - 24/02/2021
Bác Hồ thăm lớp học vỡ lòng phố Hàng Than, Hà Nội, năm 1958. Bác Hồ, anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới, nhà tư tưởng giáo dục, nhà sư phạm thực tiễn vĩ đại, đồng thời là một tấm gương sáng ngời về tự học. Thân phụ của Người, cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Huy là thầy dạy chữ Hán cho Người.