Bạn nhận xét thế nào về Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ về việc cách ly toàn xã hội?
Rất đồng tình
Đồng tình
Không đồng tình
Ý kiến khác
10:15 AM - 30/11/2020
VẬN ĐỘNG NHÂN DÂN THỰC HIỆN HIỆU QUẢ PHONG TRÀO THI ĐUA, CUỘC VẬN ĐỘNG Xuất phát từ yêu cầu đổi mới hoạt động trong thời kỳ mới, với việc nâng cao chất lượng các phong trào thi đua, cuộc vận động như “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, vận động “Ngày vì người nghèo”, “Người Việt Nam