Tìm kiếm Văn bản
Từ khóa:
STT Tên văn bản Trích yếu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Tải về
1 Công văn 2223/UBND-KGVX ngày 07/07/2020 Công văn 2223/UBND-KGVX ngày 07/07/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về Khẩn trương hoàn thành thực hiện Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ 08/07/2020
2 Tài liệu tập huấn lĩnh vực Dân Chủ Pháp Luật 06/07/2020
3 V/v tuyên truyền chính sách thuế 02/07/2020
4 Báo cáo số 158/BC-MTTQ Báo cáo số 158/BC-MTTQ ngày 01/07/2020 của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh về Kết quả vận động, thu, chi kinh phí ủng hộ Phòng chống dịch Covid-19 và các tỉnh miền tây Nam Bộ, các huyện trong tỉnh bị ảnh hưởng khô hạn từ ngày 23/03/2020 đến 26/6/2020 02/07/2020 UBMTTQVN tỉnh Bình Phước
5 Công văn 2061/UBND-KGVX Công văn 2061/UBND-KGVX ngày 26/06/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về Thực hiện Thông báo số 208/TB-VPCP ngày 19/6/2020 của Văn phòng Chính phủ 01/07/2020
6 Công văn số 1718-CV/BTGTU Công văn số 1718-CV/BTGTU ngày 30/06/2020 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về đề nghị viết tin, bài chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI 01/07/2020
7 Kế hoạch 175-KH/BTGTU Kế hoạch 175-KH/BTGTU ngày 30/06/2020 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về Tổ chức Cuộc thi tìm hiểu Lịch sử Đảng bộ tỉnh Bình Phước 01/07/2020 Tỉnh ủy Bình Phước
8 Báo cáo số 149/BC-MTTQ Báo cáo số 149/BC-MTTQ của Ủy ban MTTQVN tỉnh về Kết quả yận động, thu, chi kinh phí ủng hộ Phòng chống dịch Covid-19 và các tỉnh miền tây Nam Bộ, các huyện trong tỉnh bị ảnh hưởng khô hạn từ ngày 23/03/2020 đến 19/6/2020 24/06/2020
9 1316/QĐ-UBND ngày 17/6/2020 1316/QĐ-UBND ngày 17/6/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về Ban hành đề án thành lập Trung tâm Giám sát, điều hành đô thị thông minh tỉnh Bình Phước 22/06/2020 UBND tỉnh Bình Phước
10 Kế hoạch 161/KH-UBND Kế hoạch 161/KH-UBND ngày 18/6/2020 Tuyên truyền, phổ biến Luật lực lượng dự bị động viên năm 2019 22/06/2020
11 Tài liệu tuyên truyền kỷ niệm 110 năm ngày sinh đồng chí Nguyễn Hữu Thọ 22/06/2020
12 Báo cáo dự thảo Kết quả thực hiện công tác mặt trận 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020 05/06/2020 UBMTTQVN tỉnh Bình Phước
13 Công văn số 939/MTTW-BTT ngày 18/05/2020 Công văn số 939/MTTW-BTT ngày 18/05/2020 của Mặt trận Trung ương về phối hợp tuyên truyền phòng, chống khai thác hải sản bấp hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (kèm theo Tài liệu tuyên truyền) 04/06/2020
14 Kết quả giám sát việc chi trả cho các đối tượng thụ hưởng Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 09/4/2020 của Chính phủ Kết quả giám sát việc chi trả cho các đối tượng thụ hưởng Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 09/4/2020 của Chính phủ 03/06/2020
15 Kết quả vận động, thu, chi kinh phí ủng hộ Phòng chống dịch Covid-19 và các tỉnh miền tây Nam Bộ, các huyện trong tỉnh bị ảnh hưởng khô hạn từ ngày 23/03/2020 đến 29/05/2020 03/06/2020