Kết quả cuộc thăm dò ý kiến:
Bạn nhận xét thế nào về Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ về việc cách ly toàn xã hội?
- Rất đồng tình: 25 ý kiến
- Đồng tình: 8 ý kiến
- Không đồng tình: 0 ý kiến
- Ý kiến khác: 0 ý kiến