Bạn nhận xét thế nào về Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ về việc cách ly toàn xã hội?
Rất đồng tình
Đồng tình
Không đồng tình
Ý kiến khác
02:10, 06/02/2020
07:49, 12/02/2020
09:09, 26/02/2020
09:41, 09/03/2020
02:00, 10/03/2020